Home Data Calendar Blog
Ticker10K10Q8KSectorIndustryLogoForward P/ERevenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC Ticker
$SCHL$ 2024-07-19 2024-03-22 2024-07-18 NA NA SCHL SCHL SCHL SCHL SCHL
$AIR$ 2024-07-19 2024-03-21 2024-07-18 NA NA AIR AIR AIR AIR AIR
$ETRN$ 2024-02-20 2024-07-19 2024-04-30 NA NA ETRN ETRN ETRN ETRN ETRN
$TCBI$ 2024-02-13 2024-07-18 2024-07-18 NA NA TCBI TCBI TCBI TCBI TCBI
$PINE$ 2024-02-08 2024-07-18 2024-07-18 NA NA PINE PINE PINE PINE PINE
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$IIIN$ 2023-10-26 2024-07-18 2024-07-18 NA NA IIIN IIIN IIIN IIIN IIIN
$LBRT$ 2024-02-09 2024-07-18 2024-07-17 NA NA LBRT LBRT LBRT LBRT LBRT
$WINA$ 2024-02-28 2024-07-17 2024-07-17 NA NA WINA WINA WINA WINA WINA
$TFIN$ 2024-02-13 2024-07-17 2024-07-17 NA NA TFIN TFIN TFIN TFIN TFIN
$NVEC$ 2024-05-01 2024-07-17 2024-07-17 NA NA NVEC NVEC NVEC NVEC NVEC
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$PKE$ 2024-06-11 2024-07-17 2024-07-16 NA NA PKE PKE PKE PKE PKE
$CRMT$ 2024-07-15 2024-03-11 2024-06-27 NA NA CRMT CRMT CRMT CRMT CRMT
$CCBG$ 2024-03-13 2024-07-12 2024-04-22 NA NA CCBG CCBG CCBG CCBG CCBG
$NTIC$ 2023-11-21 2024-07-11 2024-07-11 NA NA NTIC NTIC NTIC NTIC NTIC
$NRIX$ 2024-02-15 2024-07-11 2024-07-11 NA NA NRIX NRIX NRIX NRIX NRIX
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$MEI$ 2024-07-11 2024-03-07 2024-07-11 NA NA MEI MEI MEI MEI MEI
$KALV$ 2024-07-11 2024-03-11 2024-07-11 NA NA KALV KALV KALV KALV KALV
$PCYO$ 2023-11-15 2024-07-10 2024-07-11 NA NA PCYO PCYO PCYO PCYO PCYO
$WDFC$ 2023-10-23 2024-07-10 2024-07-10 NA NA WDFC WDFC WDFC WDFC WDFC
$PSMT$ 2023-10-30 2024-07-10 2024-07-10 NA NA PSMT PSMT PSMT PSMT PSMT
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$ETWO$ 2024-04-29 2024-07-10 2024-07-10 NA NA ETWO ETWO ETWO ETWO ETWO
$AZZ$ 2024-04-22 2024-07-10 2024-07-10 NA NA AZZ AZZ AZZ AZZ AZZ
$SGH$ 2023-10-20 2024-07-09 2024-07-09 NA NA SGH SGH SGH SGH SGH
$KRUS$ 2023-11-09 2024-07-09 2024-07-09 NA NA KRUS KRUS KRUS KRUS KRUS
$HELE$ 2024-04-24 2024-07-09 2024-07-09 NA NA HELE HELE HELE HELE HELE
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$APOG$ 2024-04-26 2024-07-09 2024-06-27 NA NA APOG APOG APOG APOG APOG
$BYRN$ 2024-02-14 2024-07-09 2024-06-05 NA NA BYRN BYRN BYRN BYRN BYRN
$GBX$ 2023-10-25 2024-07-08 2024-07-08 NA NA GBX GBX GBX GBX GBX
$SLP$ 2023-10-27 2024-07-08 2024-07-02 NA NA SLP SLP SLP SLP SLP
$FC$ 2023-11-13 2024-07-08 2024-06-26 NA NA FC FC FC FC FC
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$PRGS$ 2024-01-26 2024-07-08 2024-06-25 NA NA PRGS PRGS PRGS PRGS PRGS
$KBH$ 2024-01-19 2024-07-05 2024-06-18 NA NA KBH KBH KBH KBH KBH
$UNF$ 2023-10-26 2024-07-03 2024-06-26 NA NA UNF UNF UNF UNF UNF
$RDUS$ 2023-10-25 2024-07-02 2024-07-02 NA NA RDUS RDUS RDUS RDUS RDUS
$CDMO$ 2024-07-02 2024-04-24 2024-07-02 NA NA CDMO CDMO CDMO CDMO CDMO
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$LVO$ 2024-07-01 2024-02-13 2024-07-19 NA NA LVO LVO LVO LVO LVO
$RDZN$ 2024-07-01 2024-02-12 2024-07-01 NA NA RDZN RDZN RDZN RDZN RDZN
$AMSWA$ 2024-07-01 2024-03-01 2024-06-06 NA NA AMSWA AMSWA AMSWA AMSWA AMSWA
$KFY$ 2024-06-28 2024-03-08 2024-06-13 NA NA KFY KFY KFY KFY KFY
$MLAB$ 2024-06-28 2024-02-05 2024-06-05 NA NA MLAB MLAB MLAB MLAB MLAB
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$SMPL$ 2023-10-24 2024-06-27 2024-06-27 NA NA SMPL SMPL SMPL SMPL SMPL
$LNN$ 2023-10-19 2024-06-27 2024-06-27 NA NA LNN LNN LNN LNN LNN
$FUL$ 2024-01-24 2024-06-27 2024-06-27 NA NA FUL FUL FUL FUL FUL
$ACCD$ 2024-04-26 2024-06-27 2024-06-27 NA NA ACCD ACCD ACCD ACCD ACCD
$AVAV$ 2024-06-27 2024-03-05 2024-06-26 NA NA AVAV AVAV AVAV AVAV AVAV
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$NG$ 2024-01-24 2024-06-26 2024-06-27 NA NA NG NG NG NG NG
$FIZZ$ 2024-06-26 2024-03-07 2024-06-27 NA NA FIZZ FIZZ FIZZ FIZZ FIZZ
$DAKT$ 2024-06-26 2024-02-28 2024-06-26 NA NA DAKT DAKT DAKT DAKT DAKT
$ATEX$ 2024-06-26 2024-02-14 2024-06-26 NA NA ATEX ATEX ATEX ATEX ATEX
$EBF$ 2024-05-10 2024-06-26 2024-06-17 NA NA EBF EBF EBF EBF EBF
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$WLY$ 2024-06-26 2024-03-08 2024-06-13 NA NA WLY WLY WLY WLY WLY
$AMWD$ 2024-06-26 2024-02-29 2024-05-23 NA NA AMWD AMWD AMWD AMWD AMWD
$EPAC$ 2023-10-20 2024-06-25 2024-06-24 NA NA EPAC EPAC EPAC EPAC EPAC
$CMC$ 2023-10-12 2024-06-25 2024-06-20 NA NA CMC CMC CMC CMC CMC
$CRDO$ 2024-06-24 2024-02-28 2024-05-29 NA NA CRDO CRDO CRDO CRDO CRDO
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$SCS$ 2024-04-12 2024-06-21 2024-06-20 NA NA SCS SCS SCS SCS SCS
$WGO$ 2023-10-18 2024-06-20 2024-06-20 NA NA WGO WGO WGO WGO WGO
$SWBI$ 2024-06-20 2024-03-07 2024-06-20 NA NA SWBI SWBI SWBI SWBI SWBI
$GMS$ 2024-06-20 2024-02-29 2024-06-20 NA NA GMS GMS GMS GMS GMS
$PDCO$ 2024-06-18 2024-02-28 2024-06-18 NA NA PDCO PDCO PDCO PDCO PDCO
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$AI$ 2024-06-18 2024-02-29 2024-05-29 NA NA AI AI AI AI AI
$LZB$ 2024-06-17 2024-02-20 2024-06-17 NA NA LZB LZB LZB LZB LZB
$LOVE$ 2024-04-11 2024-06-13 2024-06-14 NA NA LOVE LOVE LOVE LOVE LOVE
$BBW$ 2024-04-18 2024-06-13 2024-06-14 NA NA BBW BBW BBW BBW BBW
$SIG$ 2024-03-21 2024-06-13 2024-06-13 NA NA SIG SIG SIG SIG SIG
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$POWW$ 2024-06-13 2024-02-08 2024-06-13 NA NA POWW POWW POWW POWW POWW
$ITI$ 2024-06-13 2024-02-08 2024-06-13 NA NA ITI ITI ITI ITI ITI
$OXM$ 2024-04-01 2024-06-13 2024-06-12 NA NA OXM OXM OXM OXM OXM
$GCO$ 2024-03-27 2024-06-13 2024-05-31 NA NA GCO GCO GCO GCO GCO
$BKE$ 2024-04-03 2024-06-13 2024-05-24 NA NA BKE BKE BKE BKE BKE
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$SENEA$ 2024-06-13 2024-02-08 2023-11-13 NA NA SENEA SENEA SENEA SENEA SENEA
$PLAY$ 2024-04-02 2024-06-12 2024-06-21 NA NA PLAY PLAY PLAY PLAY PLAY
$VRA$ 2024-03-29 2024-06-12 2024-06-12 NA NA VRA VRA VRA VRA VRA
$NATH$ 2024-06-12 2024-02-01 2024-06-12 NA NA NATH NATH NATH NATH NATH
$CURV$ 2024-04-02 2024-06-12 2024-06-12 NA NA CURV CURV CURV CURV CURV
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CTRN$ 2024-04-18 2024-06-12 2024-06-04 NA NA CTRN CTRN CTRN CTRN CTRN
$FL$ 2024-03-28 2024-06-12 2024-05-30 NA NA FL FL FL FL FL
$SMID$ 2024-05-23 2024-06-11 2024-06-12 NA NA SMID SMID SMID SMID SMID
$MAMA$ 2024-04-24 2024-06-11 2024-06-12 NA NA MAMA MAMA MAMA MAMA MAMA
$ASO$ 2024-03-21 2024-06-11 2024-06-11 NA NA ASO ASO ASO ASO ASO
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$HIBB$ 2024-03-25 2024-06-11 2024-06-05 NA NA HIBB HIBB HIBB HIBB HIBB
$CAL$ 2024-04-02 2024-06-11 2024-05-30 NA NA CAL CAL CAL CAL CAL
$YEXT$ 2024-03-13 2024-06-10 2024-06-10 NA NA YEXT YEXT YEXT YEXT YEXT
$FCEL$ 2023-12-19 2024-06-10 2024-06-10 NA NA FCEL FCEL FCEL FCEL FCEL
$CVGW$ 2024-01-31 2024-06-10 2024-06-10 NA NA CVGW CVGW CVGW CVGW CVGW
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$ZUMZ$ 2024-03-14 2024-06-10 2024-06-06 NA NA ZUMZ ZUMZ ZUMZ ZUMZ ZUMZ
$IDT$ 2023-10-16 2024-06-10 2024-06-05 NA NA IDT IDT IDT IDT IDT
$URBN$ 2024-04-01 2024-06-10 NA NA URBN URBN URBN URBN URBN
$UEC$ 2023-09-29 2024-06-10 NA NA UEC UEC UEC UEC UEC
$VIRC$ 2024-04-12 2024-06-07 2024-06-07 NA NA VIRC VIRC VIRC VIRC VIRC
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$JILL$ 2024-04-04 2024-06-07 2024-06-07 NA NA JILL JILL JILL JILL JILL
$GHM$ 2024-06-07 2024-02-05 2024-06-07 NA NA GHM GHM GHM GHM GHM
$TLYS$ 2024-04-11 2024-06-07 2024-06-06 NA NA TLYS TLYS TLYS TLYS TLYS
$NX$ 2023-12-15 2024-06-07 2024-06-06 NA NA NX NX NX NX NX
$HOFT$ 2024-04-12 2024-06-07 2024-06-06 NA NA HOFT HOFT HOFT HOFT HOFT
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$BRZE$ 2024-04-01 2024-06-07 2024-06-06 NA NA BRZE BRZE BRZE BRZE BRZE
$VSCO$ 2024-03-22 2024-06-07 2024-06-05 NA NA VSCO VSCO VSCO VSCO VSCO
$ANF$ 2024-04-01 2024-06-07 2024-05-30 NA NA ANF ANF ANF ANF ANF
$OOMA$ 2024-04-02 2024-06-07 2024-05-28 NA NA OOMA OOMA OOMA OOMA OOMA
$TITN$ 2024-04-03 2024-06-07 2024-05-23 NA NA TITN TITN TITN TITN TITN
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$SCVL$ 2024-03-22 2024-06-07 2024-05-23 NA NA SCVL SCVL SCVL SCVL SCVL
$DOMO$ 2024-03-28 2024-06-07 2024-05-23 NA NA DOMO DOMO DOMO DOMO DOMO
$PLAB$ 2023-12-26 2024-06-07 2024-05-22 NA NA PLAB PLAB PLAB PLAB PLAB
$GIII$ 2024-03-25 2024-06-06 2024-06-18 NA NA GIII GIII GIII GIII GIII
$GEF$ 2023-12-18 2024-06-06 2024-06-07 NA NA GEF GEF GEF GEF GEF
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$PL$ 2024-03-29 2024-06-06 2024-06-06 NA NA PL PL PL PL PL
$ODC$ 2023-10-12 2024-06-06 2024-06-06 NA NA ODC ODC ODC ODC ODC
$NAPA$ 2023-09-27 2024-06-06 2024-06-06 NA NA NAPA NAPA NAPA NAPA NAPA
$LMNR$ 2023-12-21 2024-06-06 2024-06-06 NA NA LMNR LMNR LMNR LMNR LMNR
$BBCP$ 2024-01-16 2024-06-06 2024-06-06 NA NA BBCP BBCP BBCP BBCP BBCP
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$AVO$ 2023-12-21 2024-06-06 2024-06-06 NA NA AVO AVO AVO AVO AVO
$AGX$ 2024-04-11 2024-06-06 2024-06-06 NA NA AGX AGX AGX AGX AGX
$ABM$ 2023-12-18 2024-06-06 2024-06-06 NA NA ABM ABM ABM ABM ABM
$CHPT$ 2024-04-01 2024-06-06 2024-06-05 NA NA CHPT CHPT CHPT CHPT CHPT
$BASE$ 2024-03-26 2024-06-06 2024-06-05 NA NA BASE BASE BASE BASE BASE
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$AMBA$ 2024-03-29 2024-06-06 2024-05-30 NA NA AMBA AMBA AMBA AMBA AMBA
$UNFI$ 2023-09-26 2024-06-05 2024-06-05 NA NA UNFI UNFI UNFI UNFI UNFI
$SMTC$ 2024-03-28 2024-06-05 2024-06-05 NA NA SMTC SMTC SMTC SMTC SMTC
$REVG$ 2023-12-13 2024-06-05 2024-06-05 NA NA REVG REVG REVG REVG REVG
$LE$ 2024-04-03 2024-06-05 2024-06-05 NA NA LE LE LE LE LE
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CXM$ 2024-03-29 2024-06-05 2024-06-05 NA NA CXM CXM CXM CXM CXM
$SFIX$ 2023-09-20 2024-06-05 2024-06-04 NA NA SFIX SFIX SFIX SFIX SFIX
$WOOF$ 2024-04-03 2024-06-05 2024-05-22 NA NA WOOF WOOF WOOF WOOF WOOF
$VLGEA$ 2023-10-11 2024-06-05 2023-10-10 NA NA VLGEA VLGEA VLGEA VLGEA VLGEA
$VRNT$ 2024-03-27 2024-06-04 2024-06-04 NA NA VRNT VRNT VRNT VRNT VRNT
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$DBI$ 2024-03-25 2024-06-04 2024-06-04 NA NA DBI DBI DBI DBI DBI
$HQY$ 2024-03-22 2024-06-03 2024-06-03 NA NA HQY HQY HQY HQY HQY
$BARK$ 2024-06-03 2024-02-07 2024-06-03 NA NA BARK BARK BARK BARK BARK
$PD$ 2024-03-15 2024-05-31 2024-06-18 NA NA PD PD PD PD PD
$PHR$ 2024-03-15 2024-05-31 2024-05-30 NA NA PHR PHR PHR PHR PHR
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$IBTA$ 2024-05-31 2024-05-30 NA NA IBTA IBTA IBTA IBTA IBTA
$TGI$ 2024-05-31 2024-02-07 2024-05-23 NA NA TGI TGI TGI TGI TGI
$ZUO$ 2024-03-26 2024-05-31 2024-05-22 NA NA ZUO ZUO ZUO ZUO ZUO
$HOV$ 2023-12-18 2024-05-31 2024-05-22 NA NA HOV HOV HOV HOV HOV
$REX$ 2024-03-29 2024-05-30 2024-06-14 NA NA REX REX REX REX REX
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$SPTN$ 2024-02-28 2024-05-30 2024-05-30 NA NA SPTN SPTN SPTN SPTN SPTN
$RSVR$ 2024-05-30 2024-02-07 2024-05-30 NA NA RSVR RSVR RSVR RSVR RSVR
$MOV$ 2024-03-26 2024-05-30 2024-05-30 NA NA MOV MOV MOV MOV MOV
$DXLG$ 2024-03-21 2024-05-30 2024-05-30 NA NA DXLG DXLG DXLG DXLG DXLG
$CBRL$ 2023-09-26 2024-05-30 2024-05-30 NA NA CBRL CBRL CBRL CBRL CBRL
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$ASAN$ 2024-03-14 2024-05-30 2024-05-30 NA NA ASAN ASAN ASAN ASAN ASAN
$AEO$ 2024-03-15 2024-05-30 2024-05-29 NA NA AEO AEO AEO AEO AEO
$BOX$ 2024-03-11 2024-05-30 2024-05-28 NA NA BOX BOX BOX BOX BOX
$THR$ 2024-05-29 2024-02-01 2024-05-29 NA NA THR THR THR THR THR
$IMVT$ 2024-05-29 2024-02-12 2024-05-29 NA NA IMVT IMVT IMVT IMVT IMVT
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CMCO$ 2024-05-29 2024-01-31 2024-05-29 NA NA CMCO CMCO CMCO CMCO CMCO
$AMSC$ 2024-05-29 2024-01-24 2024-05-29 NA NA AMSC AMSC AMSC AMSC AMSC
$UVV$ 2024-05-29 2024-02-07 2024-05-22 NA NA UVV UVV UVV UVV UVV
$LPG$ 2024-05-29 2024-02-01 2024-05-22 NA NA LPG LPG LPG LPG LPG
$VSAT$ 2024-05-29 2024-02-09 2024-05-21 NA NA VSAT VSAT VSAT VSAT VSAT
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$SKY$ 2024-05-29 2024-02-06 2024-05-21 NA NA SKY SKY SKY SKY SKY
$VSTO$ 2024-05-29 2024-02-01 2024-05-08 NA NA VSTO VSTO VSTO VSTO VSTO
$APPS$ 2024-05-28 2024-02-07 2024-05-28 NA NA APPS APPS APPS APPS APPS
$MNRO$ 2024-05-28 2024-01-24 2024-05-23 NA NA MNRO MNRO MNRO MNRO MNRO
$TRNS$ 2024-05-28 2024-01-31 2024-05-21 NA NA TRNS TRNS TRNS TRNS TRNS
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$NXT$ 2024-05-28 2024-02-07 2024-05-14 NA NA NXT NXT NXT NXT NXT
$MAPS$ 2024-05-24 2024-05-24 2024-05-24 NA NA MAPS MAPS MAPS MAPS MAPS
$CVCO$ 2024-05-24 2024-02-02 2024-05-24 NA NA CVCO CVCO CVCO CVCO CVCO
$STEP$ 2024-05-24 2024-02-08 2024-05-23 NA NA STEP STEP STEP STEP STEP
$CRVL$ 2024-05-24 2024-02-01 2024-05-22 NA NA CRVL CRVL CRVL CRVL CRVL
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$INFN$ 2024-05-17 2024-05-24 2024-05-14 NA NA INFN INFN INFN INFN INFN
$HLNE$ 2024-05-23 2024-02-06 2024-05-23 NA NA HLNE HLNE HLNE HLNE HLNE
$CSWI$ 2024-05-23 2024-02-01 2024-05-23 NA NA CSWI CSWI CSWI CSWI CSWI
$PLUS$ 2024-05-23 2024-02-07 2024-05-22 NA NA PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS
$DY$ 2024-03-01 2024-05-23 2024-05-22 NA NA DY DY DY DY DY
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$WRLD$ 2024-05-23 2024-02-07 2024-05-02 NA NA WRLD WRLD WRLD WRLD WRLD
$RAMP$ 2024-05-22 2024-02-08 2024-05-22 NA NA RAMP RAMP RAMP RAMP RAMP
$ENS$ 2024-05-22 2024-02-07 2024-05-22 NA NA ENS ENS ENS ENS ENS
$MOD$ 2024-05-22 2024-01-31 2024-05-21 NA NA MOD MOD MOD MOD MOD
$AGYS$ 2024-05-22 2024-01-25 2024-05-13 NA NA AGYS AGYS AGYS AGYS AGYS
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$EGHT$ 2024-05-21 2024-02-01 2024-05-08 NA NA EGHT EGHT EGHT EGHT EGHT
$HAE$ 2024-05-20 2024-02-08 2024-05-09 NA NA HAE HAE HAE HAE HAE
$GLSI$ 2024-04-15 2024-05-20 2024-02-20 NA NA GLSI GLSI GLSI GLSI GLSI
$BGXX$ 2024-04-16 2024-05-20 2023-08-17 NA NA BGXX BGXX BGXX BGXX BGXX
$PNRG$ 2024-04-15 2024-05-17 NA NA PNRG PNRG PNRG PNRG PNRG
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$REPL$ 2024-05-16 2024-02-08 2024-05-16 NA NA REPL REPL REPL REPL REPL
$CTNM$ 2024-05-16 2024-05-16 NA NA CTNM CTNM CTNM CTNM CTNM
$AILE$ 2024-04-01 2024-05-16 2024-05-16 NA NA AILE AILE AILE AILE AILE
$NTCT$ 2024-05-16 2024-02-08 2024-05-09 NA NA NTCT NTCT NTCT NTCT NTCT
$VABK$ 2024-03-28 2024-05-15 2024-07-19 NA NA VABK VABK VABK VABK VABK
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$SWKH$ 2024-03-20 2024-05-15 2024-07-19 NA NA SWKH SWKH SWKH SWKH SWKH
$BSVN$ 2024-03-25 2024-05-15 2024-07-11 NA NA BSVN BSVN BSVN BSVN BSVN
$QUIK$ 2024-03-27 2024-05-15 2024-06-07 NA NA QUIK QUIK QUIK QUIK QUIK
$NVTS$ 2024-03-06 2024-05-15 2024-06-07 NA NA NVTS NVTS NVTS NVTS NVTS
$TRAK$ 2023-09-28 2024-05-15 2024-05-17 NA NA TRAK TRAK TRAK TRAK TRAK
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$NGS$ 2024-04-01 2024-05-15 2024-05-17 NA NA NGS NGS NGS NGS NGS
$SCWO$ 2024-03-29 2024-05-15 2024-05-16 NA NA SCWO SCWO SCWO SCWO SCWO
$EP$ 2024-03-28 2024-05-15 2024-05-16 NA NA EP EP EP EP EP
$DTI$ 2024-03-28 2024-05-15 2024-05-16 NA NA DTI DTI DTI DTI DTI
$CWCO$ 2024-03-27 2024-05-15 2024-05-16 NA NA CWCO CWCO CWCO CWCO CWCO
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$THRD$ 2024-03-26 2024-05-15 2024-05-15 NA NA THRD THRD THRD THRD THRD
$SPIR$ 2024-03-06 2024-05-15 2024-05-15 NA NA SPIR SPIR SPIR SPIR SPIR
$SOC$ 2024-03-28 2024-05-15 2024-05-15 NA NA SOC SOC SOC SOC SOC
$RILY$ 2024-04-24 2024-05-15 2024-05-15 NA NA RILY RILY RILY RILY RILY
$REKR$ 2024-03-25 2024-05-15 2024-05-15 NA NA REKR REKR REKR REKR REKR
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$OTLK$ 2023-12-22 2024-05-15 2024-05-15 NA NA OTLK OTLK OTLK OTLK OTLK
$OMER$ 2024-04-01 2024-05-15 2024-05-15 NA NA OMER OMER OMER OMER OMER
$MKTW$ 2024-03-07 2024-05-15 2024-05-15 NA NA MKTW MKTW MKTW MKTW MKTW
$KOD$ 2024-03-28 2024-05-15 2024-05-15 NA NA KOD KOD KOD KOD KOD
$HWKN$ 2024-05-15 2024-01-31 2024-05-15 NA NA HWKN HWKN HWKN HWKN HWKN
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$HUT$ 2024-05-15 2024-05-15 NA NA HUT HUT HUT HUT HUT
$GALT$ 2024-03-29 2024-05-15 2024-05-15 NA NA GALT GALT GALT GALT GALT
$FWRD$ 2024-03-15 2024-05-15 2024-05-15 NA NA FWRD FWRD FWRD FWRD FWRD
$EWCZ$ 2024-03-06 2024-05-15 2024-05-15 NA NA EWCZ EWCZ EWCZ EWCZ EWCZ
$CGEM$ 2024-03-14 2024-05-15 2024-05-15 NA NA CGEM CGEM CGEM CGEM CGEM
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CELC$ 2024-03-27 2024-05-15 2024-05-15 NA NA CELC CELC CELC CELC CELC
$CATX$ 2024-03-28 2024-05-15 2024-05-15 NA NA CATX CATX CATX CATX CATX
$CABA$ 2024-03-21 2024-05-15 2024-05-15 NA NA CABA CABA CABA CABA CABA
$ASTS$ 2024-04-01 2024-05-15 2024-05-15 NA NA ASTS ASTS ASTS ASTS ASTS
$AISP$ 2024-04-01 2024-05-15 2024-05-15 NA NA AISP AISP AISP AISP AISP
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$SSTI$ 2024-04-01 2024-05-15 2024-05-14 NA NA SSTI SSTI SSTI SSTI SSTI
$PBH$ 2024-05-15 2024-02-08 2024-05-14 NA NA PBH PBH PBH PBH PBH
$OPRX$ 2024-04-15 2024-05-15 2024-05-14 NA NA OPRX OPRX OPRX OPRX OPRX
$GOEV$ 2024-04-01 2024-05-15 2024-05-14 NA NA GOEV GOEV GOEV GOEV GOEV
$BOOT$ 2024-05-15 2024-02-01 2024-05-14 NA NA BOOT BOOT BOOT BOOT BOOT
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$TBPH$ 2024-03-01 2024-05-15 2024-05-13 NA NA TBPH TBPH TBPH TBPH TBPH
$STXS$ 2024-03-08 2024-05-15 2024-05-13 NA NA STXS STXS STXS STXS STXS
$RXT$ 2024-03-15 2024-05-15 2024-05-09 NA NA RXT RXT RXT RXT RXT
$CMP$ 2023-11-29 2024-05-15 2024-05-07 NA NA CMP CMP CMP CMP CMP
$OBT$ 2024-03-29 2024-05-15 2024-05-01 NA NA OBT OBT OBT OBT OBT
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$NKSH$ 2024-03-19 2024-05-15 2024-04-25 NA NA NKSH NKSH NKSH NKSH NKSH
$RBBN$ 2024-02-28 2024-05-15 2024-04-24 NA NA RBBN RBBN RBBN RBBN RBBN
$SLDB$ 2024-03-13 2024-05-15 2024-01-08 NA NA SLDB SLDB SLDB SLDB SLDB
$ELYM$ 2024-03-28 2024-05-15 2023-07-20 NA NA ELYM ELYM ELYM ELYM ELYM
$DJCO$ 2023-12-28 2024-05-15 2020-11-02 NA NA DJCO DJCO DJCO DJCO DJCO
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$RENB$ 2023-10-02 2024-05-15 NA NA RENB RENB RENB RENB RENB
$ASPI$ 2024-04-10 2024-05-15 NA NA ASPI ASPI ASPI ASPI ASPI
$OVLY$ 2024-04-01 2024-05-14 2024-07-19 NA NA OVLY OVLY OVLY OVLY OVLY
$MBCN$ 2024-03-28 2024-05-14 2024-07-18 NA NA MBCN MBCN MBCN MBCN MBCN
$OCGN$ 2024-04-16 2024-05-14 2024-07-08 NA NA OCGN OCGN OCGN OCGN OCGN
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$TSHA$ 2024-03-19 2024-05-14 2024-06-26 NA NA TSHA TSHA TSHA TSHA TSHA
$JMSB$ 2024-03-20 2024-05-14 2024-06-21 NA NA JMSB JMSB JMSB JMSB JMSB
$STRW$ 2024-03-19 2024-05-14 2024-06-03 NA NA STRW STRW STRW STRW STRW
$BOC$ 2024-03-27 2024-05-14 2024-05-31 NA NA BOC BOC BOC BOC BOC
$LNKB$ 2024-03-29 2024-05-14 2024-05-24 NA NA LNKB LNKB LNKB LNKB LNKB
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$FVCB$ 2024-03-21 2024-05-14 2024-05-16 NA NA FVCB FVCB FVCB FVCB FVCB
$SKYH$ 2024-03-27 2024-05-14 2024-05-15 NA NA SKYH SKYH SKYH SKYH SKYH
$ISPR$ 2023-09-19 2024-05-14 2024-05-15 NA NA ISPR ISPR ISPR ISPR ISPR
$CRVO$ 2024-03-29 2024-05-14 2024-05-15 NA NA CRVO CRVO CRVO CRVO CRVO
$VTSI$ 2024-04-01 2024-05-14 2024-05-14 NA NA VTSI VTSI VTSI VTSI VTSI
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$VGAS$ 2024-03-28 2024-05-14 2024-05-14 NA NA VGAS VGAS VGAS VGAS VGAS
$TNYA$ 2024-03-18 2024-05-14 2024-05-14 NA NA TNYA TNYA TNYA TNYA TNYA
$STRS$ 2024-03-28 2024-05-14 2024-05-14 NA NA STRS STRS STRS STRS STRS
$SCPH$ 2024-03-13 2024-05-14 2024-05-14 NA NA SCPH SCPH SCPH SCPH SCPH
$PYXS$ 2024-03-21 2024-05-14 2024-05-14 NA NA PYXS PYXS PYXS PYXS PYXS
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$PSTX$ 2024-03-07 2024-05-14 2024-05-14 NA NA PSTX PSTX PSTX PSTX PSTX
$PGEN$ 2024-03-19 2024-05-14 2024-05-14 NA NA PGEN PGEN PGEN PGEN PGEN
$PEPG$ 2024-03-06 2024-05-14 2024-05-14 NA NA PEPG PEPG PEPG PEPG PEPG
$OVID$ 2024-03-08 2024-05-14 2024-05-14 NA NA OVID OVID OVID OVID OVID
$NUVB$ 2024-02-29 2024-05-14 2024-05-14 NA NA NUVB NUVB NUVB NUVB NUVB
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$MGX$ 2024-03-27 2024-05-14 2024-05-14 NA NA MGX MGX MGX MGX MGX
$LUNR$ 2024-03-25 2024-05-14 2024-05-14 NA NA LUNR LUNR LUNR LUNR LUNR
$LLAP$ 2024-04-01 2024-05-14 2024-05-14 NA NA LLAP LLAP LLAP LLAP LLAP
$KYTX$ 2024-03-26 2024-05-14 2024-05-14 NA NA KYTX KYTX KYTX KYTX KYTX
$KRRO$ 2024-03-26 2024-05-14 2024-05-14 NA NA KRRO KRRO KRRO KRRO KRRO
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$JACK$ 2023-11-21 2024-05-14 2024-05-14 NA NA JACK JACK JACK JACK JACK
$IMNM$ 2024-03-28 2024-05-14 2024-05-14 NA NA IMNM IMNM IMNM IMNM IMNM
$GCTS$ 2024-03-08 2024-05-14 2024-05-14 NA NA GCTS GCTS GCTS GCTS GCTS
$ELVN$ 2024-03-14 2024-05-14 2024-05-14 NA NA ELVN ELVN ELVN ELVN ELVN
$CTGO$ 2023-09-13 2024-05-14 2024-05-14 NA NA CTGO CTGO CTGO CTGO CTGO
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CRGX$ 2024-03-21 2024-05-14 2024-05-14 NA NA CRGX CRGX CRGX CRGX CRGX
$CADL$ 2024-03-28 2024-05-14 2024-05-14 NA NA CADL CADL CADL CADL CADL
$AVIR$ 2024-02-28 2024-05-14 2024-05-14 NA NA AVIR AVIR AVIR AVIR AVIR
$ARQT$ 2024-02-27 2024-05-14 2024-05-14 NA NA ARQT ARQT ARQT ARQT ARQT
$ANRO$ 2024-03-21 2024-05-14 2024-05-14 NA NA ANRO ANRO ANRO ANRO ANRO
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$ALIM$ 2024-03-08 2024-05-14 2024-05-14 NA NA ALIM ALIM ALIM ALIM ALIM
$ACRV$ 2024-03-28 2024-05-14 2024-05-14 NA NA ACRV ACRV ACRV ACRV ACRV
$ABSI$ 2024-03-21 2024-05-14 2024-05-14 NA NA ABSI ABSI ABSI ABSI ABSI
$ABOS$ 2024-03-26 2024-05-14 2024-05-14 NA NA ABOS ABOS ABOS ABOS ABOS
$NATL$ 2024-03-26 2024-05-14 2024-05-13 NA NA NATL NATL NATL NATL NATL
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CAPR$ 2024-03-11 2024-05-14 2024-05-13 NA NA CAPR CAPR CAPR CAPR CAPR
$AKYA$ 2024-03-05 2024-05-14 2024-05-13 NA NA AKYA AKYA AKYA AKYA AKYA
$AHR$ 2024-03-22 2024-05-14 2024-05-13 NA NA AHR AHR AHR AHR AHR
$SLRN$ 2024-03-28 2024-05-14 2024-05-09 NA NA SLRN SLRN SLRN SLRN SLRN
$FRPH$ 2024-03-26 2024-05-14 2024-05-09 NA NA FRPH FRPH FRPH FRPH FRPH
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$NREF$ 2024-03-22 2024-05-14 2024-05-02 NA NA NREF NREF NREF NREF NREF
$BPRN$ 2024-03-25 2024-05-14 2024-04-25 NA NA BPRN BPRN BPRN BPRN BPRN
$FDBC$ 2024-03-20 2024-05-14 2024-04-24 NA NA FDBC FDBC FDBC FDBC FDBC
$BLFY$ 2024-03-27 2024-05-14 2024-04-24 NA NA BLFY BLFY BLFY BLFY BLFY
$SSBK$ 2024-03-14 2024-05-14 2024-04-23 NA NA SSBK SSBK SSBK SSBK SSBK
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CWBC$ 2024-03-15 2024-05-14 2024-04-18 NA NA CWBC CWBC CWBC CWBC CWBC
$FENC$ 2024-03-29 2024-05-14 2024-03-25 NA NA FENC FENC FENC FENC FENC
$JSPR$ 2024-03-05 2024-05-14 2024-03-04 NA NA JSPR JSPR JSPR JSPR JSPR
$LWAY$ 2024-03-20 2024-05-14 2022-06-14 NA NA LWAY LWAY LWAY LWAY LWAY
$FBLG$ 2024-02-29 2024-05-14 NA NA FBLG FBLG FBLG FBLG FBLG
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CDZI$ 2024-03-28 2024-05-14 NA NA CDZI CDZI CDZI CDZI CDZI
$SCLX$ 2024-03-12 2024-05-13 2024-07-01 NA NA SCLX SCLX SCLX SCLX SCLX
$HROW$ 2024-03-19 2024-05-13 2024-06-26 NA NA HROW HROW HROW HROW HROW
$LQDA$ 2024-03-13 2024-05-13 2024-06-21 NA NA LQDA LQDA LQDA LQDA LQDA
$WULF$ 2024-03-20 2024-05-13 2024-05-13 NA NA WULF WULF WULF WULF WULF
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$VYGR$ 2024-02-28 2024-05-13 2024-05-13 NA NA VYGR VYGR VYGR VYGR VYGR
$VRCA$ 2024-02-29 2024-05-13 2024-05-13 NA NA VRCA VRCA VRCA VRCA VRCA
$URGN$ 2024-03-14 2024-05-13 2024-05-13 NA NA URGN URGN URGN URGN URGN
$TRML$ 2024-03-19 2024-05-13 2024-05-13 NA NA TRML TRML TRML TRML TRML
$TERN$ 2024-03-14 2024-05-13 2024-05-13 NA NA TERN TERN TERN TERN TERN
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$TCRX$ 2024-03-06 2024-05-13 2024-05-13 NA NA TCRX TCRX TCRX TCRX TCRX
$STRO$ 2024-03-25 2024-05-13 2024-05-13 NA NA STRO STRO STRO STRO STRO
$SMTI$ 2024-03-25 2024-05-13 2024-05-13 NA NA SMTI SMTI SMTI SMTI SMTI
$SLND$ 2024-03-04 2024-05-13 2024-05-13 NA NA SLND SLND SLND SLND SLND
$RCEL$ 2024-02-22 2024-05-13 2024-05-13 NA NA RCEL RCEL RCEL RCEL RCEL
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$QBTS$ 2024-03-29 2024-05-13 2024-05-13 NA NA QBTS QBTS QBTS QBTS QBTS
$PRAX$ 2024-03-05 2024-05-13 2024-05-13 NA NA PRAX PRAX PRAX PRAX PRAX
$PACS$ 2024-05-13 2024-05-13 NA NA PACS PACS PACS PACS PACS
$NPWR$ 2024-03-11 2024-05-13 2024-05-13 NA NA NPWR NPWR NPWR NPWR NPWR
$MLP$ 2024-03-28 2024-05-13 2024-05-13 NA NA MLP MLP MLP MLP MLP
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$INO$ 2024-03-06 2024-05-13 2024-05-13 NA NA INO INO INO INO INO
$GUTS$ 2024-04-01 2024-05-13 2024-05-13 NA NA GUTS GUTS GUTS GUTS GUTS
$GBIO$ 2024-03-06 2024-05-13 2024-05-13 NA NA GBIO GBIO GBIO GBIO GBIO
$FULC$ 2024-02-27 2024-05-13 2024-05-13 NA NA FULC FULC FULC FULC FULC
$CMPX$ 2024-03-21 2024-05-13 2024-05-13 NA NA CMPX CMPX CMPX CMPX CMPX
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$BOLD$ 2024-05-13 2024-05-13 NA NA BOLD BOLD BOLD BOLD BOLD
$AVTE$ 2024-03-25 2024-05-13 2024-05-13 NA NA AVTE AVTE AVTE AVTE AVTE
$ATOS$ 2024-04-01 2024-05-13 2024-05-13 NA NA ATOS ATOS ATOS ATOS ATOS
$APGE$ 2024-03-05 2024-05-13 2024-05-13 NA NA APGE APGE APGE APGE APGE
$ANNX$ 2024-03-26 2024-05-13 2024-05-13 NA NA ANNX ANNX ANNX ANNX ANNX
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$ALLO$ 2024-03-14 2024-05-13 2024-05-13 NA NA ALLO ALLO ALLO ALLO ALLO
$HUMA$ 2024-03-28 2024-05-13 2024-05-10 NA NA HUMA HUMA HUMA HUMA HUMA
$OUST$ 2024-03-28 2024-05-13 2024-05-09 NA NA OUST OUST OUST OUST OUST
$GYRE$ 2024-03-27 2024-05-13 2024-05-09 NA NA GYRE GYRE GYRE GYRE GYRE
$PBFS$ 2023-09-26 2024-05-13 2024-05-01 NA NA PBFS PBFS PBFS PBFS PBFS
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CVLT$ 2024-05-13 2024-01-31 2024-04-30 NA NA CVLT CVLT CVLT CVLT CVLT
$ESSA$ 2023-12-14 2024-05-13 2024-04-25 NA NA ESSA ESSA ESSA ESSA ESSA
$PROP$ 2024-03-19 2024-05-13 NA NA PROP PROP PROP PROP PROP
$OBIO$ 2024-03-27 2024-05-13 NA NA OBIO OBIO OBIO OBIO OBIO
$BHLB$ 2024-02-28 2024-05-10 2024-07-18 NA NA BHLB BHLB BHLB BHLB BHLB
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$BCML$ 2024-03-15 2024-05-10 2024-07-18 NA NA BCML BCML BCML BCML BCML
$BLNK$ 2024-03-18 2024-05-10 2024-07-17 NA NA BLNK BLNK BLNK BLNK BLNK
$SNDA$ 2024-03-27 2024-05-10 2024-07-03 NA NA SNDA SNDA SNDA SNDA SNDA
$CRNC$ 2023-11-29 2024-05-10 2024-07-02 NA NA CRNC CRNC CRNC CRNC CRNC
$NEWT$ 2024-04-01 2024-05-10 2024-06-27 NA NA NEWT NEWT NEWT NEWT NEWT
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$HBNC$ 2024-03-15 2024-05-10 2024-06-27 NA NA HBNC HBNC HBNC HBNC HBNC
$SKYT$ 2024-03-15 2024-05-10 2024-06-26 NA NA SKYT SKYT SKYT SKYT SKYT
$AMCX$ 2024-02-09 2024-05-10 2024-06-14 NA NA AMCX AMCX AMCX AMCX AMCX
$SBGI$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-06-12 NA NA SBGI SBGI SBGI SBGI SBGI
$SOUN$ 2024-03-01 2024-05-10 2024-06-10 NA NA SOUN SOUN SOUN SOUN SOUN
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$CLBK$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-06-07 NA NA CLBK CLBK CLBK CLBK CLBK
$ANIP$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-06-05 NA NA ANIP ANIP ANIP ANIP ANIP
$HFFG$ 2024-03-26 2024-05-10 2024-06-04 NA NA HFFG HFFG HFFG HFFG HFFG
$ADV$ 2024-03-01 2024-05-10 2024-05-30 NA NA ADV ADV ADV ADV ADV
$USCB$ 2024-03-22 2024-05-10 2024-05-29 NA NA USCB USCB USCB USCB USCB
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$LWLG$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-24 NA NA LWLG LWLG LWLG LWLG LWLG
$FBMS$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-24 NA NA FBMS FBMS FBMS FBMS FBMS
$STHO$ 2024-02-27 2024-05-10 2024-05-22 NA NA STHO STHO STHO STHO STHO
$NFBK$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-22 NA NA NFBK NFBK NFBK NFBK NFBK
$SAVA$ 2024-02-28 2024-05-10 2024-05-13 NA NA SAVA SAVA SAVA SAVA SAVA
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$RDNT$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-13 NA NA RDNT RDNT RDNT RDNT RDNT
$MITK$ 2024-03-19 2024-05-10 2024-05-13 NA NA MITK MITK MITK MITK MITK
$CPSS$ 2024-03-15 2024-05-10 2024-05-13 NA NA CPSS CPSS CPSS CPSS CPSS
$WTI$ 2024-03-06 2024-05-10 2024-05-10 NA NA WTI WTI WTI WTI WTI
$UHG$ 2024-03-15 2024-05-10 2024-05-10 NA NA UHG UHG UHG UHG UHG
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$TLS$ 2024-03-15 2024-05-10 2024-05-10 NA NA TLS TLS TLS TLS TLS
$SSP$ 2024-02-23 2024-05-10 2024-05-10 NA NA SSP SSP SSP SSP SSP
$SPHR$ 2023-08-22 2024-05-10 2024-05-10 NA NA SPHR SPHR SPHR SPHR SPHR
$SLVM$ 2024-02-21 2024-05-10 2024-05-10 NA NA SLVM SLVM SLVM SLVM SLVM
$ROAD$ 2023-11-29 2024-05-10 2024-05-10 NA NA ROAD ROAD ROAD ROAD ROAD
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$PROK$ 2024-03-22 2024-05-10 2024-05-10 NA NA PROK PROK PROK PROK PROK
$PRME$ 2024-03-01 2024-05-10 2024-05-10 NA NA PRME PRME PRME PRME PRME
$NVAX$ 2024-02-28 2024-05-10 2024-05-10 NA NA NVAX NVAX NVAX NVAX NVAX
$NGNE$ 2024-03-18 2024-05-10 2024-05-10 NA NA NGNE NGNE NGNE NGNE NGNE
$MOND$ 2024-03-29 2024-05-10 2024-05-10 NA NA MOND MOND MOND MOND MOND
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$IOSP$ 2024-02-14 2024-05-10 2024-05-10 NA NA IOSP IOSP IOSP IOSP IOSP
$INSE$ 2024-04-15 2024-05-10 2024-05-10 NA NA INSE INSE INSE INSE INSE
$IIIV$ 2023-11-22 2024-05-10 2024-05-10 NA NA IIIV IIIV IIIV IIIV IIIV
$HE$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-10 NA NA HE HE HE HE HE
$GENC$ 2023-12-13 2024-05-10 2024-05-10 NA NA GENC GENC GENC GENC GENC
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$FF$ 2024-03-14 2024-05-10 2024-05-10 NA NA FF FF FF FF FF
$DOCN$ 2024-02-21 2024-05-10 2024-05-10 NA NA DOCN DOCN DOCN DOCN DOCN
$DNOW$ 2024-02-15 2024-05-10 2024-05-10 NA NA DNOW DNOW DNOW DNOW DNOW
$CBL$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-10 NA NA CBL CBL CBL CBL CBL
$BH$ 2024-02-26 2024-05-10 2024-05-10 NA NA BH BH BH BH BH
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$ATRI$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-10 NA NA ATRI ATRI ATRI ATRI ATRI
$AKRO$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-10 NA NA AKRO AKRO AKRO AKRO AKRO
$AIRS$ 2024-02-27 2024-05-10 2024-05-10 NA NA AIRS AIRS AIRS AIRS AIRS
$YELP$ 2024-02-27 2024-05-10 2024-05-09 NA NA YELP YELP YELP YELP YELP
$WVE$ 2024-03-06 2024-05-10 2024-05-09 NA NA WVE WVE WVE WVE WVE
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$VERA$ 2024-03-27 2024-05-10 2024-05-09 NA NA VERA VERA VERA VERA VERA
$VCTR$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-09 NA NA VCTR VCTR VCTR VCTR VCTR
$VCSA$ 2024-03-01 2024-05-10 2024-05-09 NA NA VCSA VCSA VCSA VCSA VCSA
$SVV$ 2024-03-08 2024-05-10 2024-05-09 NA NA SVV SVV SVV SVV SVV
$SG$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-09 NA NA SG SG SG SG SG
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$RC$ 2024-02-28 2024-05-10 2024-05-09 NA NA RC RC RC RC RC
$PGNY$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-09 NA NA PGNY PGNY PGNY PGNY PGNY
$NOTE$ 2024-03-15 2024-05-10 2024-05-09 NA NA NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE
$NKTR$ 2024-03-05 2024-05-10 2024-05-09 NA NA NKTR NKTR NKTR NKTR NKTR
$MVIS$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-09 NA NA MVIS MVIS MVIS MVIS MVIS
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$KRT$ 2024-03-15 2024-05-10 2024-05-09 NA NA KRT KRT KRT KRT KRT
$INDI$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-09 NA NA INDI INDI INDI INDI INDI
$III$ 2024-03-08 2024-05-10 2024-05-09 Technology Information Technology Services NA NA III III III III III
$HCAT$ 2024-02-22 2024-05-10 2024-05-09 NA NA HCAT HCAT HCAT HCAT HCAT
$GRND$ 2024-03-11 2024-05-10 2024-05-09 NA NA GRND GRND GRND GRND GRND
Ticker10K10Q8KSectorIndustry Logo Forward P/E Revenue Growth Ticker Income EPS Revenues Ticker GrossProfit OperatingIncome LongTermDebt Ticker InterestExpense RetainedEarnnings CashFlowOperating Ticker Dividends SharesOutstanding TTMGreenblattROC
$GEOS$ 2023-11-17 2024-05-10 2024-05-09 NA NA GEOS GEOS GEOS GEOS GEOS
$GDOT$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-09 NA NA GDOT GDOT GDOT GDOT GDOT
$EVH$ 2024-02-23 2024-05-10 2024-05-09 NA NA EVH EVH EVH EVH EVH
$ESE$ 2023-11-29 2024-05-10 2024-05-09 NA NA ESE ESE ESE ESE ESE
$CHUY$ 2024-02-29 2024-05-10 2024-05-09 NA NA CHUY CHUY CHUY